Městská policie Olomouc
ÚŘADY A INSTITUCE

Městská policie Olomouc
Navigovat Navigovat Facebook

Kateřinská 23, Olomouc


Telefon: 585 209 540
E-mail: prijem.podani@mp-olomouc.cz
Web: mp-olomouc.cz/uvod

Městská policie Olomouc zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města Olomouce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce,
podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
podílí se na prevenci kriminality v Olomouci,
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v Olomouci,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti statutárního města Olomouce,
na požádání poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o MPO.

V případě ohrožení života, zdraví či majetku volejte na tuto tísňovou linku - 156

Demontáž technického zařízení z vozidla tel: 585 209 511 nebo: 585 209 540